วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นการบริการจัดการ ส่งเสริม พัฒนาฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได้ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สู่สากล สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง

พันธกิจ
     1. มุ่งพัฒนานักศึกษา และผู้ฝึกอบรม ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้
     2. การประสานงานกับชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ
     3. การจัดหลักสูตรการเรียนหลากหลาย มีความยืดหยุ่น เปิดสอนและฝึกอบรมให้หลากหลายสาขาิชา
     4. การพัฒนาสถานสึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน และฝึกอบรมได้มาตรฐาน
     5. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศุกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
     6. การส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ และจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
     7. การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
     8. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน