เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเป็นส่วนหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมคณะครูอาจารย์ในคณะวิชาอุตสาหกรรมกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโลหะ