เกี่ยวกับสาขาวิชา

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 

          แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดทำการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวช.ทวิศึกษา แกนมัธยม โดยมี รร.กุดจับประชาสรรค์ เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรนี้ ปัจจุบันมีผู้เรียน จำนวน สองชั้นปี  คือ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560  และ ปวช .2 ปีการศึกษา 2559