เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาช่างยนต์ส่วนหนึ่งของคณะวิชาเครื่องกลวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เปิดทำการเรียน การสอน ดังนี้

1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. หลักสูตรระยะสั้น