ติดต่อเรา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
สำนักงานตั้งอยู่ตึกอำนวยการ (หลังเก่า) ชั้น 1 ห้อง 113
โทรศัพท์ : 042-221170 ต่อ 112
โทรสาร : 042-241911