ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

 ทำเป็น   ประกอบอาชีพได้ (CAN  DO  CAN  GET  A  JOB)

           ทำเป็น  (CAN  DO)  หมาย ถึง  การนำความรู้หลักการทฤษฎี  และการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะทางอาชีพอย่างลึกซึ้ง (Solid  Knowledge)  มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน  (Solid  Practical)  และก้าวทันเทคโนโลยี  มีการฝึกฝนจนเกิดทักษะ  ความชำนาญ  มีความขยัน  อดทน  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

          ประกอบอาชีพได้  (CAN  GET  A  JOB)   หมายถึง  การปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีคุณภาพได้รับความเชื่อถือ  ตอบสนองความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ  (Demand  Driven) / นายจ้างในระดับสูงสามารถแข่งขันได้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ปฏิบัติงานจนเป็นอาชีพได้  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานจนเกิดคุณลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จในอาชีพได้

 

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัย สารพัดช่างอุดรธานี  เป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ ส่งเสริม พัฒนาฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได้ อยู่ร่วมกันอย่ามีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

 

พันธกิจ

1.  มุ่งพัฒนานักศึกษา และฝึกอบรม ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความรู้

2.  การประสานงานกับชุมชน  สถานประกอบการ  และองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ

3.  การจัดหลักสูตรการเรียนหลากหลาย มีความยืดหยุ่น เปิดสอนและฝึกอบรมให้หลากหลายสาขาวิชา

4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เื้ัอื้อต่อการเรียนการสอน และฝึกอบรมได้ มาตรฐาน

5.  การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

6.  การส่งเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาอาชีพ  และจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

7.  การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่

8.  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมด้านวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน