งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

 

บุคลากรงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

นางเกษร  ครองยุทธ
หัวหน้างาน

นางพัชรี  ลีปรีชานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสุนิสา  ศรีเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 

  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

  ร้านดอกไม้ Flower Fresh ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี