หน้าที่และความรับผิดชอบ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

              1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย การพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
              2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
              3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
              4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นายจีระเดช  สิงคลีประภา
หัวหน้างาน

นายหรรษา  เสริฐผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิกิต  เกิดแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 

 

 

 

นายบุญสนอง  สีมืด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณรงค์  จันทรา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประยุทธ  รัตนปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสุวารี  ติยารัชกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 

 

 

 

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเทพบัณฑิต  สิงคีบับพา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทวีศักดิ์  ทานน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเดือน  ทารินทร์
เจ้าหน้าที่