หน้าที่และความรับผิดชอบ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

              1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
              2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
              3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรงานความร่วมมือ

 

นางสาวอภิญญา  บัวคำโคตร
หัวหน้างาน

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเดือน  ทารินทร์
เจ้าหน้าที่