หน้าที่และความรับผิดชอบ

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
              1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
              2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
              3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
              4. กำกับ ควบคุม ดูและระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
              5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
              6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
              7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
              8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
              9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอัคเดช  พิสัยสวัสดิ์
หัวหน้างาน

นายเทพบัณฑิต  สิงคีบับพา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอัครพล  อ่อนบัวขาว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางภัทรภรณ์  อิงสุรารักษ์
เจ้าหน้าที่