หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
1. งานวางแผนและงบประมาณ
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. งานความร่วมมือ
4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ