โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน