เกี่ยวกับสาขาวิชา

แผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่รุ่น 105/1 จนถึงรุ่นที่ 121/2 วิชาที่สอน ดังนี้