ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

xxx

 

พันธกิจ

 

xxx 

วัตถุประสงค์

 

xxx 

สถานที่ทำการ

 

xxx

 

พันธกิจ

xxx