เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคนิกพื้นฐาน  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา