ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

ยกรื้นฐานะดับการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านควารมเป็นช่างขั้นพ

xxx 

วิสัยทัศน์

xxx

 

พันธกิจ

 

xxx 

วัตถุประสงค์

 

xxx 

สถานที่ทำการ

 

xxx

 

พันธกิจ

xxx