เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาหัตถเวชกรรมไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาหัตถเวชกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปกรรมคณะครูอาจารย์ในคณะวิชาศิลปกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างศิลปะโดยเฉพาะด้านงานหัตถเวชกรรมหรืองานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักและจากสภาพเศรษฐกิจในการนวดด้านต่างๆเช่นการนวดไทย การนวดเท้า การนวดปรคบสมุนไพรทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะ บุคลากรสายอาชีพในระดับฝีมือและจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาหัตถเวชกรรมไทยในปีพุทธศักราช 2526 เพื่อรองรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนด้านนวดและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกการศึกษาของชาติโดยทำการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นจากการสำรวจความต้องการและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ที่จะจบการศึกษาของหลักสูตรนี้จากสถานประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสนถานประกอบการนวดเพี่อสุขภาพ สปา รวมทั้งสถาบันที่ทำการสอนนำความรู้ที่ได้ไปใช้หนี้การสำรวจและได้จัดทำหลักสูตรให้สอดพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงาน