ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

xxx 

วิสัยทัศน์

    แผนกวิชาดนตรีมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนดนตรีให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม
มีคุณภาพ มีสมรรถนะประกอบอาชีพได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 

พันธกิจ

    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะ  มีคุณภาพ  สามารถประกอบอาชีพได้

    2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม

    3. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 

xxx 

สถานที่ทำการ

 

xxx

 

พันธกิจ

xxx