เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปกรรมคณะครูอาจารย์ในคณะวิชาศิลปกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างศิลปะโดยเฉพาะด้านงานออกแบบหรืองานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักและจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความแข่งขันสูงในการผลิตสื่อโฆษณาด้านต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อมัลติมีเดียเว็บไซต์การผลิตการ์ตูน animation การตัดต่อภาพยนตร์ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะ บุคลากรสายอาชีพในระดับฝีมือและกึ่งฝีมือคณะศิลปกรรมจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในปีพุทธศักราช 2546 เพื่อรองรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของชาติโดยทำการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นจากการสำรวจความต้องการและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ที่จะจบการศึกษาของหลักสูตรนี้จากสถานประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพิมพ์บริษัทโฆษณาต่างๆหน่วยงานราชการรวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสถาบันที่ทำการสอนในระดับอุดมศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปใช้หนี้การสำรวจและได้จัดทำหลักสูตรให้สอดพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงาน