ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

สวยงามและประหยัด คือหัวใจหลักศิลปประดิษฐ์

วิสัยทัศน์

 

 

พันธกิจ

 

xxx 

วัตถุประสงค์

 

xxx 

สถานที่ทำการ

 

xxx

 

พันธกิจ

xxx