ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

แผนกช่างเสื้อสตรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ปรัชญา ประจำแผนก "หมั่นฝึกปรือ เฟื่องฟูเรื่องฝีมือ.

วิสัยทัศน์

ฝีมือเยี่ยม ทักษะเด่น เน้นประกอบอาชีพ

 

พันธกิจ

 

มุ่งสู่สถานประกอบการ เน้นงานฝีมือ สู่อาชีพอิสระ 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อทำเป็น ทำได้ และทำเงิน 

สถานที่ทำการ

 

แผนกช่างเสื้อสตรี อาคาร 3 ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 

 

พันธกิจ

สถานประกอบการ และธุระกิจส่วนตัว