เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธษนีประวัติความเป็นมา

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในอดีตเรียกว่า “คณะวิชาพื้นฐาน”โดยแบ่งเป็น  2  แผนก คือ  แผนกวิชาสามัญ  และแผนสัมพันธ์  รวมเป็นคณะวิชาพื้นฐาน ซึ่งมี  6  หมวดวิชา คือ วิชาภาษไทย   วิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาพลานามัยตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งหวังยกระดับการการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก “ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สำคัญที่สุด กระบวนการจัดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” ซึ่ง คำว่า ทุกคนมีความสามารถหาความรู้เพิ่มขึ้นจากจากความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาการวิธีการเรียนรู้ของตนเองให้ดีขึ้น จึงเป็นบทบาทสำคัญที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ที่ต้องจัดระบบให้การบริหารงานในแผนก จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดหลักสูตรเพื่อเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในแผนกฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2555 นี้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีจัดดำเนินการ ให้เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้บริหารจัดการในแผนกฯ ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยการกระจายอำนาจ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากร ด้านวางแผนและพัฒนา ด้านพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยมี หัวหน้าแผนกฯ รองหัวหน้าแผนกฯ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้แผนกฯเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ซึ่งการกระจายอำนาจหมายถึง การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับผิดชอบทั้งระบบ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด เป้าหมาย สำคัญคือผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข เป็นกำลังสำคัญใน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ