เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างงานโดยเฉพาะด้านงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักและจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความแข่งขันสูงในการผลิตสื่อโฆษณาด้านต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อมัลติมีเดียเว็บไซต์การผลิตการ์ตูน animation การตัดต่อภาพยนตร์ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะ บุคลากรสายอาชีพในระดับฝีมือและกึ่งฝีมือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เปิดทำการเรียนการสอน เพื่อรองรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนด้านเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของชาติโดยทำการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นจากการสำรวจความต้องการและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ที่จะจบการศึกษาของหลักสูตรนี้จากสถานประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพิมพ์บริษัทโฆษณาต่างๆหน่วยงานราชการรวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชาสาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสถาบันที่ทำการสอนในระดับอุดมศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปใช้หนี้การสำรวจและได้จัดทำหลักสูตรให้สอดพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงาน