ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต

วิสัยทัศน์

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ  มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานของระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย นักศึกษา บุคลากรของแผนกวิชา และบุคคลทั่วไป มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา
    2. จัดหาเครื่องมือสนับสนุนบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ของแผนกวิชา
    3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริการด้าน E-leanring เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไร้ขอบเขต
    

วัตถุประสงค์

 

สถานที่ทำการ

 

 

พันธกิจ

xxx