ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์


1. วิสัยทัศน์
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนานักศึกษาและฝึกอบรมประชาชน ให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์      มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้


2. พันธกิจ
1. ให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชน ให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นคนดี  และคนเก่ง
2. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
3. จัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เทียบโอน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาคอมพิวเตอร์  ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น  เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน และฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
5.ส่งเสริมการแข่งขันในสาขาคอมพิวเตอร์ในระดับสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับชาติต่อไป
6.ส่งเสริม สนับสนุน ในการทำโครงการ การทำแผนธุรกิจ  เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์

3. คำขวัญแผนกคอมพิวเตอร์
    ความรู้ก้าวหน้า  ปัญญาก้าวไกล  พัฒนาชาติไทย ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์