เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  จัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบปกติ (2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  (3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น