ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

           บัญชียอด  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 

วิสัยทัศน์

           แผนกวิชาการบัญชี จะเป็นแผนกวิชาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พีงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน 

 

พันธกิจ

    1. จัดการเรียนรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตลาดแรงงาน
    2. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถมีสมรรถภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามสาขาวิชาและตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
    3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงาน องค์กรและชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
    4. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
    5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    6. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของแผนกวิชาทุกภาคเรียนและกำหนดจุดที่ควรจะพัฒนาประจำภาคเรียน

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานตามมาตรฐานอาชีวะศึกษาและตลาดแรงงาน
      2. เพื่อร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถและสมรรถภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
      3. เพื่อให้บริการวิชาชีพและวิชาการต่อชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
      4. เพื่อสร้างเสริมทักาะการคิด ลักษณะการคิด กระบวนการคิดในทุกวิชา

สถานที่ทำการ

       แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ