ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

1.ผู้บริหาร   จำนวน  5  คน

2.ข้าราชการครู  จำนวน  35  คน

3.พนักงานราชการ  จำนวน  3  คน

4.เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  คน

5.ครูอัตราจ้าง  (รายเดือน) จำนวน  12  คน

6.ครูอัตราจ้าง  (รายชั่วโมง) จำนวน  2  คน

7.ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  25  คน